Regulamin Chóru „Con fuoco”


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Chór „Con fuoco” zwany dalej „Chórem” jest zespołem wokalnym działającym przy Klubie Kultury w Józefosławiu.

2. Sezon artystyczny Chóru trwa od 15 września do 30 czerwca.


§ 2
Cele i formy działalności

1. Celem Chóru jest:
   a) kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego
   b) doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru

2. Chór realizuje swoje cele poprzez:
   a) pracę nad poszerzaniem i doskonaleniem repertuaru,
   b) uświetnianie uroczystości oraz imprez organizowanych na terenie powiatu Piaseczyńskiego,
   c) dawanie publicznych koncertów i uświetnianie imprez zamkniętych,
   d) udział w konkursach i przeglądach chórów,
   e) organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych
   f) współpracę z innymi organizacjami artystycznymi.


§ 3
Warunki uczestnictwa w Chórze

1. Uczestnictwo w pracach Chóru jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Za występy publiczne i nagrania chórzyście nie przysługują profity finansowe, zaś wszelkie indywidualne prawa autorskie są scedowane na Chór.

3. Postanowienia w punkcie 2. mogą być zmienione przez dyrygenta, jednak takie zmiany mają charakter jednorazowy i każdorazowo ustalany indywidualnie.

4. W Chórze może śpiewać każdy, kto ukończył 16 lat i po sprawdzeniu predyspozycji słuchowych i wokalnych został zakwalifikowany przez dyrygenta do określonego głosu.

5. Każdy nowy chórzysta zostaje przyjęty do Chóru na okres próbny 2 miesięcy.

6. Po odbyciu okresu próbnego dyrygent decyduje o dalszym miejscu nowego chórzysty w Chórze biorąc pod uwagę rozwój wokalny, stopliwość barwy głosu, pamięć muzyczną, a także tempo uczenia się nowych utworów.

7. Każdy chórzysta jest zobowiązany do uczestniczenia w stałych próbach, które odbywają się w godz. 19:30 – 21:30 w Klubie Kultury w Józefosławiu, w próbach dodatkowych ustalanych za porozumieniem stron, a także we wszystkich publicznych występach Chóru.

8. Chórzysta zobowiązany jest do punktualnego przybycia na próbę, a także do punktualnej gotowości koncertowej.

9. Spóźnienie powyżej 15 minut na próbę winno być zgłoszone wcześniej i usprawiedliwione - w przeciwnym wypadku jest to traktowane jako nieobecność podczas próby.

10. Każda nieobecność podczas próby powinna być zgłoszona i usprawiedliwiona u dyrygenta najpóźniej 2 godziny przed próbą.

11. Każda nieobecność podczas występu publicznego powinna być zgłoszona i usprawiedliwiona u dyrygenta najpóźniej 7 dni przed występem, wyjąwszy nagłe przypadki losowe.

12. Chórzysta ma obowiązek brać udział w występach chóru.

13. Chórzysta otrzymuje nieodpłatnie strój, teczkę koncertową na nuty oraz po jednym egzemplarzu nut, za które to rzeczy ponosi odpowiedzialność materialną.

14. Utrzymanie stroju w czystości oraz dbałość o teczkę koncertową i nuty należy do obowiązków chórzysty.

15. Zgubiony egzemplarz nut winien być uzupełniony kserokopią wykonaną na koszt chórzysty.

16. Niedozwolone jest udostępnianie osobom obcym w jakiejkolwiek formie materiałów nutowych będących własnością Chóru.

17. Za zgubienie, bądź zniszczenie stroju chórzysta wnosi opłatę 300 zł.

18. Za zgubienie, bądź zniszczenie teczki chórzysta wnosi opłatę 100 zł.

19. W kolejnym sezonie artystycznym chórzysta staje się członkiem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco” na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia.


§ 4
Dyrygent Chóru

1. Dyrygent Chóru jest Andrzej Sochocki.

2. Dyrygent ma pełną autonomię w kwestiach artystycznych.

3. Dyrygent decyduje o kształcie Chóru (podziale na głosy), a także o repertuarze.

4. Dyrygent planuje pracę Chóru, zaś o wszelkich występach informuje chórzystów najpóźniej 30 dni przed zaistnieniem występu.

5. Postanowienia punktu 4. w wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie za porozumieniem stron.

6. Dyrygent zobowiązany jest do konsultowania z Chórem wszelkich wydarzeń artystycznych (warsztaty, nagrania, koncerty, występy).

7. Dyrygent zapewnia każdemu chórzyście nuty do realizowanego repertuaru.


§ 5
Rada Chóru

1. Rada Chóru składa się z 3 członków, wybieranych w głosowaniu w terminie do 15 października na okres dwóch sezonów artystycznych.

2. Rada Chóru zbiera wnioski od chórzystów i jest ich przedstawicielem.

3. Rada Chóru jest gronem ściśle współpracującym z dyrygentem:
 a) posiada głos doradczy w kwestiach artystycznych,
 b) współpracuje z dyrygentem w zakresie ustalania planów rozwoju Chóru,
 c) zajmuje się sprawami organizacyjnymi i porządkowymi Chóru (m. in. informuje Chór o próbach, koncertach, sprawdza i informuje dyrygenta, jakich nut brakuje chórzystom w danym głosie),
 d) występuje z wnioskiem o odsunięcia chórzysty od występu w przypadku, gdy ten nie jest do niego przygotowany.


§ 6
Skreślenie z listy chórzystów

1. Skreślenie z listy chórzystów może odbyć się decyzją chórzysty lub dyrygenta.

2. Chórzysta zgłasza chęć rezygnacji z udziału w działalności Chóru dyrygentowi, a następnie zdaje nuty, teczkę i strój Radzie Chóru.

3. W sytuacjach dyscyplinarnych (absencja podczas prób i występów) dyrygent podejmuje decyzję o skreśleniu z listy chórzystów, informując indywidualnie chórzystę i umożliwiając mu odwołanie się od decyzji w terminie 3 dni.

4. W sytuacji uznania odwołania chórzysty, dyrygent ustala dla chórzysty warunki dalszego uczestnictwa w działalności Chóru.

5. W sytuacji braku odwołania od decyzji, bądź nieuwzględnienia odwołania, chórzysta dyscyplinarnie zostaje skreślony z listy Chóru, bez prawa powrotu w okresie 2 lat.

6. Dyscyplinarne skreślenie z listy chórzystów może nastąpić przy absencji:
- nieusprawiedliwionej, wynoszącej przynajmniej 3 próby lub 2 występy w sezonie artystycznym,
- usprawiedliwionej, wynoszącej ponad 30% wszystkich prób lub 30% wszystkich występów w sezonie artystycznym.


§ 7
Urlop chórzysty

1. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach osobistych chórzysta ma prawo do urlopu od prac Chóru.

2. Czas urlopu jest ustalany z dyrygentem.

3. Po powrocie z urlopu chórzysta wraca do Chóru na okres próbny 2 miesięcy.

4. Po okresie próbnym dyrygent podejmuje decyzję o dalszym miejscu chórzysty w Chórze.


§ 8
Obowiązki Centrum Kultury

1. Centrum Kultury w Piasecznie zapewnia nieodpłatnie salę i instrument muzyczny do prowadzenia prób Chóru.


§ 98
Postanowienia końcowe

1. Wszyscy członkowie Chóru „Con fuoco” są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Chóru.

2. Regulamin Chóru wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2017r.Wersja do druku: kliknij tutaj


Stronę odwiedzono już 184269 razy.
Created by Piotr Mickiewicz © 2012