Wersja do druku: kliknij tutaj


Regulamin Chóru „Con fuoco”


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Chór „Con fuoco” zwany dalej „Chórem” jest zespołem wokalnym działającym przy parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu.

2. Głównym celem działalności Chóru jest zapewnienie oprawy muzycznej podczas uroczystej liturgii sprawowanej w kościele w Józefosławiu.

3. Sezon artystyczny Chóru trwa od 15 września do 30 czerwca.


§ 2
Warunki uczestnictwa w Chórze

1. Uczestnictwo w pracach Chóru jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Za występy publiczne, nagrania chórzyście nie przysługują profity finansowe, zaś wszelkie indywidualne prawa autorskie są scedowane na Chór.

3. Postanowienia w punkcie 2 mogą być zmienione przez dyrygenta, jednak takie zmiany mają charakter jednorazowy i każdorazowo ustalany indywidualnie.

4. W Chórze może śpiewać każdy, kto ukończył 14 lat i po sprawdzeniu predyspozycji słuchowych i wokalnych został zakwalifikowany przez dyrygenta do określonego głosu.

5. Każdy nowy chórzysta zostaje przyjęty do Chóru na okres próbny 2 miesięcy.

6. Po odbyciu okresu próbnego dyrygent decyduje o dalszym miejscu nowego chórzysty w Chórze biorąc pod uwagę rozwój wokalny, stopliwość barwy głosu, pamięć muzyczną, a także tempo uczenia się nowych utworów.

7. Każdy chórzysta jest zobowiązany do uczestniczenia w stałych próbach, które odbywają się w godz. 19:10 – 21:10 w kościele w Józefosławiu, w próbach dodatkowych ustalanych za porozumieniem stron, a także we wszystkich publicznych występach Chóru.

8. Chórzysta zobowiązany jest do punktualnego przybycia na próbę, a także do punktualnej gotowości koncertowej.

9. Spóźnienie powyżej 15 min. na próbę winno być zgłoszone wcześniej i usprawiedliwione - w przeciwnym wypadku jest to traktowane jako nieobecność podczas próby.

10. Każda nieobecność podczas próby powinna być zgłoszona i usprawiedliwiona do dyrygenta najpóźniej 2 godz. przed próbą.

11. Każda nieobecność podczas występu publicznego powinna być zgłoszona i usprawiedliwiona do dyrygenta najpóźniej 7 dni przed występem.

12. Chórzysta jest obowiązany do zachowania koncentracji i dyscypliny w czasie trwania próby - próba ulega przedłużeniu w momencie gdy brak dyscypliny w zespole spowoduje nie przyswojenie zaplanowanego na dany dzień repertuaru.

13. Chórzysta otrzymuje nieodpłatnie strój, teczkę koncertową na nuty oraz po jednym egzemplarzu nut, za które to rzeczy ponosi odpowiedzialność materialną.

14. Utrzymanie stroju w czystości należy do obowiązków chórzysty.

15. Stroje i teczki są przechowywane na poziomie chóru muzycznego kościoła w Józefosławiu.

16. Zgubiony egzemplarz nut winien być uzupełniony kserokopią wykonaną na koszt chórzysty.

17. Za zgubienie, bądź zniszczenie stroju chórzysta wnosi opłatę 200 zł.

18. Za zgubienie, bądź zniszczenie teczki chórzysta wnosi opłatę 50 zł.

19. W kolejnym sezonie artystycznym chórzysta staje się członkiem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco” na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia.


§ 3
Dyrygent Chóru

1. Dyrygent Chóru jest mianowany przez Proboszcza Parafii w Józefosławiu na czas nieokreślony.

2. Dyrygent ma pełną autonomię w kwestiach artystycznych.

3. Dyrygent decyduje o kształcie Chóru (podziale na głosy), a także o repertuarze.

4. Dyrygent planuje pracę Chóru, zaś o wszelkich występach informuje chórzystów najpóźniej 30 dni przed zaistnieniem występu.

5. Postanowienia pkt. 4 w wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie za porozumieniem stron.

6. Dyrygent zobowiązany jest do konsultowania z Chórem wszelkich dodatkowych wydarzeń artystycznych (warsztaty, nagrania, koncerty, występy poza parafią w Józefosławiu).

7. Dyrygent zapewnia każdemu chórzyście nuty do realizowanego repertuaru.


§ 4
Rada Chóru

1. Rada Chóru składa się z 3 członków, wybieranych w głosowaniu, w terminie do 15 października na okres jednego sezonu artystycznego.

2. Rada Chóru jest gronem ściśle współpracującym z dyrygentem, mającym głos doradczy w kwestiach artystycznych, a także zajmujących się sprawami organizacyjnymi Chóru.


§ 5
Skreślenie z listy chórzystów

1. Skreślenie z listy chórzystów może odbyć się decyzją chórzysty lub dyrygenta.

2. Chórzysta zgłasza chęć rezygnacji z udziału w działalności Chóru dyrygentowi, a następnie zdaje nuty, teczkę i strój.

3. W sytuacjach dyscyplinarnych (absencja podczas prób i występów) dyrygent podejmuje decyzję o skreśleniu z listy chórzystów, informując indywidualnie chórzystę i umożliwiając mu odwołanie się od decyzji w terminie 3 dni.

4. W sytuacji uznania odwołania chórzysty, dyrygent ustala dla chórzysty warunki dalszego uczestnictwa w działalności chóru.

5. W sytuacji braku odwołania od decyzji, bądź nieuwzględnienia odwołania, chórzysta dyscyplinarnie zostaje skreślony z listy Chóru, bez prawa powrotu w okresie 2 lat.

6. Dyscyplinarne skreślenie z listy chórzystów może nastąpić przy absencji:

- nieusprawiedliwionej, wynoszącej przynajmniej 3 próby w sezonie artystycznym lub 2 występy w sezonie artystycznym,

- usprawiedliwionej, wynoszącej 30% wszystkich prób w sezonie artystycznym lub 30% wszystkich występów w sezonie artystycznym.


§ 6
Urlop chórzysty

1. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach osobistych chórzysta ma prawo do urlopu od prac Chóru.

2. Czas urlopu jest ustalany z dyrygentem.

3. Po powrocie z urlopu chórzysta wraca do Chóru na okres próbny 2 miesięcy.

4. Po okresie próbnym dyrygent podejmuje decyzję o dalszym miejscu chórzysty w Chórze.


§ 7
Obowiązki parafii

1. Parafia zapewnia możliwość nieodpłatnego wykonywania kserokopii materiałów nutowych niezbędnych do pracy chóru.

2. Parafia zapewnia nieodpłatnie salę i instrument muzyczny do prowadzenia prób Chóru.


§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wszyscy członkowie Chóru „Con fuoco” są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Chóru

2. Regulamin Chóru wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2012r.

Stronę odwiedzono już 159952 razy.
Created by Piotr Mickiewicz © 2012